×

Z-Blog 伪静态 301重定向

Z-Blog伪静态的301重定向设置

小虎 小虎 发表于2013-10-15 00:46:11 浏览1592 评论20

20人参与发表评论

 今天,无意中发现博客一个大的漏洞,不知道什么时候博客的301重定向设置失效了,这可对网站优化有很大的的影响,虽然我也不懂什么网站优化,同时访问博客喜欢不带www的域名,对用户体验也有很大影响。废话不多说,赶紧想办法解决问题,登陆博客后台,伪静态规则中的301重定向代码删除了,在网上搜索了代码插入伪静态规则中,一提交就出现冲突,网站打不开出现500错误提示。

image

在尝试了只单独设置伪静态和301重定向后,发觉这不是主机和程序不支持的问题,有可能是我把301重定向代码插入到伪静态规则中有误,不得已在Z-Blog论坛发表求助帖无回复后只有想主机提供商技术客服讨教了,好在客服很乐意的帮我修改了伪静态和301重定向规则,上传测试成功。由于伪静态在各种版本虚拟主机有各种伪静态和301重定向设置方法,这里就不在阐述了。小虎博客主机使用的是win2008虚拟主机,使用的伪静态规则是IIS7、7.5、8+Url Rewrite,代码如下(使用中请替换huhen.com域名):

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<configuration>
 <system.webServer>
  <rewrite>
   <rules>
<rule name="WWW Redirect" stopProcessing="true">
<match url=".*" />
<conditions>
<add input="{HTTP_HOST}" pattern="^www.huhen.com$" />
</conditions>
<action type="Redirect" url="https://huhen.com/{R:0}" redirectType="Permanent" />
</rule>
     <rule name="Imported Rule Default+Page" stopProcessing="true">
      <match url="^default_([0-9]+)\.html$" ignoreCase="false" />
      <action type="Rewrite" url="catalog.asp?page={R:1}" />
     </rule>
     <rule name="Imported Rule Category+Page" stopProcessing="true">
      <match url="^category-([0-9]+)_([0-9]+).html$" ignoreCase="false" />
      <action type="Rewrite" url="catalog.asp?cate={R:1}&amp;page={R:2}" />
     </rule>
     <rule name="Imported Rule Category" stopProcessing="true">
      <match url="^category-([0-9]+).html$" ignoreCase="false" />
      <action type="Rewrite" url="catalog.asp?cate={R:1}" />
     </rule>
     <rule name="Imported Rule Author+Page" stopProcessing="true">
      <match url="^author-([0-9]+)_([0-9]+).html$" ignoreCase="false" />
      <action type="Rewrite" url="catalog.asp?auth={R:1}&amp;page={R:2}" />
     </rule>
     <rule name="Imported Rule Author" stopProcessing="true">
      <match url="^author-([0-9]+).html$" ignoreCase="false" />
      <action type="Rewrite" url="catalog.asp?auth={R:1}" />
     </rule>
     <rule name="Imported Rule Tags+Page" stopProcessing="true">
      <match url="^tags-([0-9]+)_([0-9]+).html$" ignoreCase="false" />
      <action type="Rewrite" url="catalog.asp?tags={R:1}&amp;page={R:2}" />
     </rule>
     <rule name="Imported Rule Tags" stopProcessing="true">
      <match url="^tags-([0-9]+).html$" ignoreCase="false" />
      <action type="Rewrite" url="catalog.asp?tags={R:1}" />
     </rule>
     <rule name="Imported Rule Date+Page" stopProcessing="true">
      <match url="^date-([0-9\-]+)_([0-9]+).html$" ignoreCase="false" />
      <action type="Rewrite" url="catalog.asp?date={R:1}&amp;page={R:2}" />
     </rule>
     <rule name="Imported Rule Date" stopProcessing="true">
      <match url="^date-([0-9\-]+).html$" ignoreCase="false" />
      <action type="Rewrite" url="catalog.asp?date={R:1}" />
     </rule>
     <rule name="Imported Rule Article" stopProcessing="true">
      <match url="^post/(?!zb_)(.*).html$" ignoreCase="false" />
      <action type="Rewrite" url="view.asp?id={R:1}" />
     </rule>
     <rule name="Imported Rule Page" stopProcessing="true">
      <match url="^(?!zb_)(.*).html$" ignoreCase="false" />
      <action type="Rewrite" url="view.asp?id={R:1}" />
     </rule>
   </rules>
  </rewrite>
 </system.webServer>
</configuration>

 

一般人很容易解决这个问题,对于菜鸟的我来说,是不懂而已。

群贤毕至

访客
医学考试网 医学考试网2015-01-29 18:30:21 | 回复 空间服务商都有301转,好像都是域名转域名的那种!
他她服装搭配网 他她服装搭配网2014-10-21 04:04:16 | 回复 早些天才摸索着做好了这个,301我是将不带www的重定向到www,个人喜爱不一样。
汗呀,要是能够早点看到这篇文章,我就不用那么费时费力四处寻找解决办法啊,完全照搬本文的方法就行因为我的伪静态规则和博主的一样。
——真诚欢迎各位朋友得空之时能够去我小站逛逛,提点良好建议给新人的吾将不胜感激(大家多多交流,相互学习进步额)。
TT娱乐城 TT娱乐城2014-05-13 09:05:24 | 回复 在网上搜索了代码插入伪静态规则中,一提交就出现冲突,网站打不开出现500错误提示。
百家乐龙虎斗 百家乐龙虎斗2014-03-06 16:20:37 | 回复 谢谢楼主
admin admin2013-11-18 19:28:32 | 回复 先要确认你的虚拟主机是什么类型的,用默认的规则一般可行的。
CC CC2013-11-18 12:39:08 | 回复 按照你的做法不行,是虚拟主机。
喷灌机 喷灌机2013-11-15 17:55:49 | 回复 感谢博主的分享
admin admin2013-11-12 01:51:54 | 回复 查看返回状态码
http://tool.chinaz.com/pagestatus/
心灵深处励志网 心灵深处励志网2013-11-12 00:17:32 | 回复 我的是zblog2.0 如何查看是不是已经301重定向?
Joryck Joryck2013-11-10 14:12:16 | 回复 不行,我的是虚拟主机。
admin admin2013-11-09 23:54:19 | 回复 如果是IIS6.0重定向设置请看此文https://huhen.com/post/156.html
Joryck Joryck2013-11-09 12:20:55 | 回复 IIS6 2.X的怎么设置,求教程
眼睛干涩 眼睛干涩2013-10-31 09:17:31 | 回复 还不错还不错
强大 强大2013-10-18 15:05:44 | 回复 支持一下 博主很强大啊
无奈 无奈2013-10-17 15:41:44 | 回复 收藏了 支持
鬼步 鬼步2013-10-16 15:48:53 | 回复 看着,,,好乱 头晕
seo小猪 seo小猪2013-10-16 15:37:45 | 回复 路过,看看啊
admin admin2013-10-16 00:55:06 | 回复 重阳节已经过了
北京别墅装修 北京别墅装修2013-10-15 17:33:05 | 回复 面临节日快到了先祝贺楼主节日快乐,祝贺楼主幸福,圆满,安康一家团聚重阳节快乐
www.ltbszs.com北京别墅装修
眼睛干涩 眼睛干涩2013-10-15 08:11:52 | 回复 路过,支持一下